Mutengo weRondedzero: $7.99 Mutengo: $6.99 Unochengeta: $1.00 (13%) Bhero rinorema zvakadii? Mabhero kubva pa10 kusvika ku15 inches mudhayamita anorema kubva pa30 kusvika 75…

Imba yokunamatira

Anofanira kuratidza “zviratidzo zvoumhandara” (ropa pamachira mangwanani anotevera), asi hapana chinodikanwa chakadaro nokuda kwavarume. 4) Hapana muchato wekuroora…

Imba yokunamatira

Pana January 3, 1521, Pope Leo X anobudisa gwaro rapapa rinonzi Decet Romanum Pontificem, rinodzinga Martin Luther muChechi yeKaturike. Ndiani anodzingwa muKatorike...

Imba yokunamatira

Chris Oyakhilome akatanga hushumiri hwake hwechiKristu paaidzidza paAmbrose Ali University, Ekpoma mudunhu reEdo reNigeria. Hushumiri hwake hwakatanga seVatendi 'Loveworld Fellowship uye yaizo…

Imba yokunamatira

Bhaibheri rinotaura kuti Mwari anoda munhu anopa achifara ( 2 VaKorinde 9:7 ) uye kuti Jesu akadzidzisa kuti zviri nani kupa uye kugamuchira ( Mabasa 20:35 ). …Kugona…

Imba yokunamatira

Mienzaniso yezvitendero zvevagari vemo inoratidzwa mumashoko anoshandiswa mukutsvakurudza akadai seanotevera: "America inyika yakasarudzwa naMwari nhasi." … “Mazororo serechina…

Imba yokunamatira

Zvapupu zvaJehovha zvinowanzofungidzirwa kuti zvinoshora mupiro nemhaka yezvazvinodavira zvinopesana nokuwedzerwa ropa. Nekudaro, izvi zvinongoreva kuti ropa rese rinofanira kubviswa kubva…

Imba yokunamatira

Magwaro anotipa mhinduro kune ese mamiriro ehupenyu. Nepo Shoko raMwari richitidzidzisa kuda kunyangwe vavengi vedu, rinotiyambirawo kuti isu…

Imba yokunamatira

Vanonyanyisa mune zvechitendero vanowanzotsanangura zviito zvavo sekuponesa nyika kubva mumapoka akaipa. … Vanhu vanoshandisa chinamato kukonzeresa kupokana vanongowanza kutenda uku muvavo…

Imba yokunamatira

Vatsigiri veRenaissance vakabetsera sei kukunetesa kweChechi yeRoma Katurike? Vaidavira mufungo wakasununguka uye vakabvunza zvitendero zvakawanda zvinogamuchirwa. … Kutengesa nekutenga…

Imba yokunamatira