ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ: $7.99 ਕੀਮਤ: $6.99 ਤੁਸੀਂ ਬਚਤ: $1.00 (13%) ਘੰਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 10 ਤੋਂ 15 ਇੰਚ ਵਿਆਸ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 30 ਤੋਂ 75 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ...

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ

ਉਸਨੂੰ "ਕੁਆਰੇਪਣ ਦੇ ਟੋਕਨ" (ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨ) ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4) ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ...

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ

3 ਜਨਵਰੀ, 1521 ਨੂੰ, ਪੋਪ ਲੀਓ X ਨੇ ਪੋਪ ਬਲਦ ਡੀਸੇਟ ਰੋਮਨਮ ਪੋਂਟੀਫੀਸੇਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੈਥੋਲਿਕ ਤੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ...

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ

ਕ੍ਰਿਸ ਓਯਾਖਿਲੋਮ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਈਡੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਂਬਰੋਜ਼ ਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਏਕਪੋਮਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਈਸਾਈ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲਵਵਰਲਡ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ...

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 9:7) ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:35)। … ਯੋਗ ਹੋਣਾ…

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ

ਸਿਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: "ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੈ।" … “ਚੌਥੇ ਵਰਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ…

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ...

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ

ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ…

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। … ਜੋ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ…

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ

ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। … ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ…

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ